การสอบประมวลความรู้และแบ่งกลุ่มการสอบ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 2560

การสอบประมวลความรู้และแบ่งกลุ่มการสอบ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 2560

pr test process 16 06 60 01pr test process 16 06 60 02
pr test process 16 06 60 03
pr test process 16 06 60 04
pr test process 16 06 60 05
pr test process 16 06 60 06
pr test process 16 06 60 07